Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K4[Fe(CN)6] * 3H2O
M( g/mol): 422,41
CAS: 14459-95-1
WE: 237-722-2
 
Wyczyść

Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K4[Fe(CN)6] * 3H2O
2. Synonimy potasowy żelazocyjanek
3. M( g/mol) 422,41
4. CAS 14459-95-1
5. H 412
6. P 273
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 237-722-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor jasnożółty
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 70 (wydzielenie wody krystalizacyjnej)
5. Temperatura wrzenia °C rozkład>70
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,85 (w 20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 289 g/l (20°C), około 900 g/l (96°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 1200 kg/m3

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,0 – 102,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Sód (Na) max. 0,05 %
4. Wapń (Ca) max. 0,005 %
5. Ołów (Pb) max. 0,002 %
6. Kadm (Cd) max. 0,0005 %
7. Cynk (Zn) max. 0,002 %
8. Magnez (Mg) max. 0,001 %
9. Miedź (Cu) max. 0,002 %
10. Wygląd zewnętrzny cytrynowożółte kryształy
11. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
12. Węglany (CO3) max. 0,002 %
13. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
14. Cyjanki (CN) max. 0,003 %
15. Woda higroskopijna max. 0,5 %
Shopping Cart