Potasu heksacyjanożelazian (II) 0,1 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K4[Fe(CN)6]
M( g/mol): 368,34
CAS: 13943-58-3
WE: 237-722-2
 
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Potassium hexacyanoferrate (II)analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K4[Fe(CN)6]
2. M( g/mol) 368,34
3. CAS 13943-58-3
4. H 412
5. P 273
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 237-722-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor jasnożółty
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,02 (w 20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 0,1 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart