Potasu fluorek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KF
M( g/mol): 58,1
CAS: 7789-23-3
WE: 232-151-5
   
Wyczyść

Potassium fluoride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 750 g
5. 1 kg
6. 25 g
7. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KF
2. M( g/mol) 58,1
3. CAS 7789-23-3
4. H 301, 311, 331
5. P 280, 302+352, 304+340
6. RID/ADR 6.1, III
7. UN 1812
8. WE 232-151-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 860
5. Temperatura wrzenia °C 1505
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,49 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 920 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) -0,77 (obl. Lit.)
14. Ciężar nasypowy 400 kg/m3
15. pH alkaliczne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,003 %
5. Straty po suszeniu max. 1,0 %
6. Wygląd zewnętrzny bezbarwny lub biały krystaliczny proszek
7. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
9. Krzem (Si) max. 0,1 %
10. Siarczyny (SO3) max. 0,005 %
11. Wolne zasady max. 0,05 % (j. K2CO3)
12. Wolne kwasy (j. HF) max. 0,01%
Shopping Cart