Potasu dichromian 5%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2Cr2O7
M( g/mol): 294,19
CAS: 7778-50-9
WE: 231-906-6
           
Wyczyść

Potassium dichromate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2Cr2O7
2. Synonimy dwuchromian potasu
3. M( g/mol) 294,19
4. CAS 7778-50-9
5. H 272, 301, 314, 317, 330, 334, 340, 350, 360FD, 372, 410
6. P 201, 280, 301+330+331, 304+340, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 3287
9. WE 231-906-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,0336 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 4 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 5,0 ± 0,1 %
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,0336
Shopping Cart