Potasu dichromian 1/60 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2Cr2O7
M( g/mol): 294,19
CAS: 7778-50-9
WE: 231-906-6
           
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Potassium dichromate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2Cr2O7
2. Synonimy dwuchromian potasu
3. M( g/mol) 294,19
4. CAS 7778-50-9
5. H 272, 301, 314, 317, 330, 334, 340, 350, 360FD, 372, 410
6. P 201, 280, 301+330+331, 304+340, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 3086
9. WE 231-906-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 398
5. Temperatura wrzenia °C 500, rozkład
6. Temperatura samozapłonu °C substancja niepalna
7. Temperatura zapłonu °C substancja niepalna
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie tworzy mieszanin wybuchowych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,69 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 120 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1300 kg/m3
14. pH około 4 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 1/60 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart