Potasu bromian cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KBrO3
M( g/mol): 167,01
CAS: 7758-01-2
WE: 231-829-8
       
Wyczyść

Potassium bromate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KBrO3
2. M( g/mol) 167,01
3. CAS 7758-01-2
4. H 271, 301, 350i
5. P 201, 210, 221, 281, 309, 310
6. RID/ADR 5.1, II
7. UN 1484
8. WE 231-829-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 350
5. Temperatura wrzenia °C 370 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 3,27 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 69 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1420 kg/m3
14. pH 5,0 – 9,0 (50 g/l

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. pH 5,5 – 9,0
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
6. Sód (Na) max. 0,01 %
7. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek lub białe kryształy
8. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
9. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
10. Bromki (j. Br) max. 0,02 %
Shopping Cart