Potasu azotyn cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KNO2
M( g/mol): 85,10
CAS: 7758-09-0
WE: 231-832-4
       
Wyczyść

Potassium nitrite

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KNO2
2. M( g/mol) 85,10
3. CAS 7758-09-0
4. H 272, 301, 400
5. P 210, 280, 301+312, 309+310
6. RID/ADR 5.1, II
7. UN 1488
8. WE 231-832-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały lub jasnożółty
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 407
5. Temperatura wrzenia °C rozkład
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,92 (20°C)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. Ciężar nasypowy 980 kg/m3
13. pH ok. 7 – 10 (50 g/l H2O 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 96,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
5. Arsen (As) max. 0,0001 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
Shopping Cart