Potasu azotan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KNO3
M( g/mol): 101,11
CAS: 7757-79-1
WE: 231-818-8
   
Wyczyść

Potassium nitrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KNO3
2. Synonimy saletra potasowa, saletra indyjska
3. M( g/mol) 101,11
4. CAS 7757-79-1
5. H 272
6. P 210
7. RID/ADR 5.1, III
8. UN 1486
9. WE 231-818-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 334
5. Temperatura wrzenia °C ok. 400 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,11 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 316 g/l (20°C), 2450 g/l(100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych gliceryna, ciekły amoniak
13. Ciężar nasypowy 1100 kg/m3
14. pH 6,8 – 8,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 % (w preparacie wysuszonym)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
5. Sód (Na) max. 0,03 %
6. Wapń (Ca) max. 0,002 %
7. Magnez (Mg) max. 0,002 %
8. Wygląd zewnętrzny biały drobnokrystaliczny proszek
9. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
10. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
11. Sole amonowe (NH4) max. 0,005 %
12. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
13. Azotyny (NO2) max. 0,001 %
14. Woda max. 0,5 %
Shopping Cart