Potasu azotan 0,1 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KNO3
M( g/mol): 101,11
CAS: 7757-79-1
WE: 231-818-8
   
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Potassium nitrate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KNO3
2. M( g/mol) 101,11
3. CAS 7757-79-1
4. H 272
5. P 210
6. RID/ADR 5.1, III
7. UN 1486
8. WE 231-818-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 334
5. Temperatura wrzenia °C ok. 400 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,11 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 316 g/l (20°C), 2450 g/l(100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych gliceryna, ciekły amoniak
13. Ciężar nasypowy 1100 kg/m3
14. pH 6,8 – 8,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 0,1 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart