p-Toluidyna cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3C6H4NH2
M (g/mol): 107,15
CAS: 106-49-0
WE: 203-403-1
       
Wyczyść

p-Toluidine

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3C6H4NH2
2. M (g/mol) 107,15
3. CAS 106-49-0
4. WE 203-403-1
5. H 301, 311, 317, 319, 331, 351, 400
6. P 210, 273, 280, 302+352, 305+351+338, 309+310
7. RID/ADR 6.1, II
8. UN 1708

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach charakterystyczny
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 43
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C 200
7. Temperatura samozapłonu °C 482
8. Temperatura zapłonu °C 87
9. Granice wybuchowości brak danych
10. Ciśnienie pary 1,3 hPa (43°C)
11. Gęstość g/cm3 1,05 hPa (20°C)
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. Rozpuszczalność w wodzie 7,5 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol, eter

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Wygląd zewnętrzny lekko brązowe płatki
3. Woda max. 0,3 %
4. Temperatura topnienia 41 – 46°C
5. o-Toluidyna + m-Toluidyna (GC) max. 1%
Shopping Cart