Odczynnik (wskaźnik) Tashiro

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
   
Wyczyść

Tashiro’s reagent

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 225
4. P 210
5. RID/ADR 3, II
6. UN 1993

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor niebieski
3. Zapach alkoholu
4. Temperatura topnienia °C -117
5. Temperatura wrzenia °C 78
6. Temperatura samozapłonu °C 425
7. Temperatura zapłonu °C 17
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,5% obj./15% obj.
9. Cisnienie pary około 59 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 0,81 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp.
13. pH obojętne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny ciemnooliwkowa, klarowna ciecz
2. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
3. Zastosowanie test na kwasowość/zasadowość
4. Procentowy współczynnik absorpcji: (1%; 1cm; pH 4,2; 530nm)) 900 – 1200
5. Procentowy współczynnik absorpcji: (1%; 1cm; pH 5,4; 555nm) 250 – 350
6. Procentowy współczynnik absorpcji: (1%; 1cm; pH 6,2; 668nm) 700 – 800
7. Badanie zakresu max. absorpcji wg przepisu
8. Przydatność jako wskaźnik do miareczkowania wg przepisu
9. Zmiana barwy w zakresie pH: czerwonofioletowa min. 4,4
10. Zmiana barwy w zakresie pH: zielona min. 5,8
Shopping Cart