Odczynnik Nesslera

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: 7783-33-7
     
Wyczyść

Nessler’s reagent

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS 7783-33-7
3. H 300, 310, 314, 330, 373, 411412
4. P 273, 280, 301+330+331, 304+340, 305+351+338
5. RID/ADR 8, II
6. UN 2922

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zastosowanie wykrywanie i oznaczanie amoniaku oraz wyższych alkoholi
Shopping Cart