Odczynnik May-Grunwalda

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
     
Wyczyść

May-Grunwald reagent

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 301, 311, 331, 370
4. P 280, 304+340
5. RID/ADR 6.1 (3), II
6. UN 2929

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach metanolowy
4. Temperatura topnienia °C -97,8 (metanol)
5. Temperatura wrzenia °C 64,8 (metanol)
6. Temperatura samozapłonu °C ok. 455 (metanol)
7. Temperatura zapłonu °C ok. 12 (metanol)
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 6% obj./ 36,5% obj.
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
Shopping Cart