Odczynnik Dragendorffa B

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
WE: nie dotyczy
Wyczyść

Dragendorff’s reagent B

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H nie dotyczy
4. P nie dotyczy
5. RID/ADR nie dotyczy
6. UN nie dotyczy
7. WE nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma Forma
2. Kolor brak danych
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
Shopping Cart