Odczynnik Beckmanna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
           
Wyczyść

Beckmann’s Reagent

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 302, 314, 317, 330, 334, 340, 350, 360FD, 372, 411
4. P 273, 280, 302+352, 305+351+338, 308+313, 309, 310
5. RID/ADR 6.1, II
6. UN 3289

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Lepkość w temperaturze 20°C brak danych
10. Cisnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 brak danych
12. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zastosowanie utlenianie wyższych alkoholi
Shopping Cart