Odczynnik Adlera II

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
     
Wyczyść

Adler’s Reagent II

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 315, 318, 335, 410
4. P 273, 280, 304+340, 305+351+338
5. RID/ADR 8, III
6. UN 3264

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor żółto-brązowy
3. Zapach chlorowodoru
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,2 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zastosowanie Ujawnia strukturę spoiny, wady w spoinie, strefę wpływu temperatury
Shopping Cart