Odczynnik Adlera I

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
   
Wyczyść

Adler’s Reagent I

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 225
4. P 210
5. RID/ADR 3, III
6. UN 1993

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -117 (etanol)
5. Temperatura wrzenia °C 78 (etanol)
6. Temperatura samozapłonu °C 425 (etanol)
7. Temperatura zapłonu °C 12 (etanol)
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,3% obj. (etanol)/ 19% obj. (etanol)
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH obojętne
14. log P(w/o) brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zastosowanie trawienia zgładów metalograficznych próbek stalowych
Shopping Cart