Octowy bezwodnik cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (CH3CO)2O
M( g/mol): 102,09
CAS: 108-24-7
WE: 203-564-8
       
Wyczyść

Acetic anhydride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l
8. 30 l
9. 100 ml
10. 250 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (CH3CO)2O
2. Synonimy bezwodnik kwasu octowego
3. M( g/mol) 102,09
4. CAS 108-24-7
5. H 226, 302, 314, 332, 335
6. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 8 (3), II
8. UN 1715
9. WE 203-564-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach ostry zapach octu
4. Temperatura topnienia °C -73
5. Temperatura wrzenia °C 140
6. Temperatura samozapłonu °C 330
7. Temperatura zapłonu °C 49
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2% obj./ 10,2% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,971 mPa·s
10. Cisnienie pary 4,7 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,08 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 10,7% wag (25°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol etylowy, eter etylowy, czterochlorek węgla, chloroform
14. log P(o/w) -0,2 (kwas octowy, dośw.)
15. pH około 3( 10 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,00005%
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 %
4. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
5. Chlorki (Cl) max. 0,0001%
6. Fosforany (PO4) max. 0,0005 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,0002%
8. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,015 %
9. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,079 – 1,082 g/cm3
10. Pozostałość po odparowaniu max. 0,003 %
Shopping Cart