Ninhydryna 0,1% w etanolu 50%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C9H6O4/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
   
Wyczyść

Ninhydrin in ethanol 50%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C9H6O4/C2H5OH
2. Synonimy etanolowy roztwór ninhydryny
3. M( g/mol) nie dotyczy
4. CAS nie dotyczy
5. H 225
6. P 210
7. RID/ADR 3, III
8. UN 1993

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor brak danych
3. Zapach etanolu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość ok. 1 g/l
Shopping Cart