Niklu (II) wodorotlenek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Ni(OH)2
M( g/mol): 92,71
CAS: 12054-48-7
WE: 235-008-5
       
Wyczyść

Nickel (II) hydroxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Ni(OH)2
2. M( g/mol) 92,71
3. CAS 12054-48-7
4. H 302, 317, 332, 351, 410
5. P 201, 273, 281, 304+340, 308+313
6. RID/ADR 9, III
7. UN 3077
8. WE 235-008-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor jasnozielony
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 60,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
3. Azot całkowity (N) max. 0,03 %
4. Substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,2 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
Shopping Cart