Niklu (II) azotan roztwór mianowany 0,01 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Ni(NO3)2
M( g/mol): 182,72
CAS: 13138-45-9
WE: 236-068-5
           
Wyczyść

Nickel (II) nitrate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 ml
2. 500 ml
3. 1 l

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor zielony
3. Zapach kwasu azotowego
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,02 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,00996 – 0,01004
Shopping Cart