n-Pentan do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C5H12
M( g/mol): 72,15
CAS: 109-66-0
WE: 203-692-4
         
Wyczyść

Pentane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C5H12
2. Synonimy n-pentan
3. M( g/mol) 72,15
4. CAS 109-66-0
5. H 225, 304, 336, 411, EUH066
6. P 273, 301+310, 331, 403+235
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1265
9. WE 203-692-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -129, 7
5. Temperatura wrzenia °C 26 – 40
6. Temperatura samozapłonu °C > 200
7. Temperatura zapłonu °C
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,3% obj. / 7,8% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,235 mPa·s
10. Cisnienie pary 573 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,63 g/cm 3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. się w większości rozp. org.

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość GC min. 99,0%
2. Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005 %
3. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
4. UV – transmisja (1cm, woda): 230 nm min. 98%
5. UV – transmisja (1 cm, woda): 240 nm min. 99%
6. Fluorescencja (j.chinina): 365 nm max. 1 ppb
7. UV – transmisja (1 cm, woda): 210 nm min. 80%
8. UV – transmisja (1 cm, woda): 220 nm min. 90%
9. Fluorescencja (j.chinina): 254 nm max. 1 ppb
10. UV – transmisja (1 cm, woda): 200 nm min. 60 %
11. Woda (KF) max. 0,01%
Shopping Cart