N, N-dimetyloformamid do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C3H7NO
M( g/mol): 73,1
CAS: 68-12-2
 
Wyczyść

N,N-Dimethylformamide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1l
2. 2,5l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C3H7NO
2. Synonimy N,N-dwumetyloformamid, dimetyloformamid, formylodwumetyloamin.a, dwumetyloamid kwasu mrówkowego, DMF
3. M( g/mol) 73,1
4. CAS 68-12-2
5. WE 200-679-5
6. H 225
7. P 210
8. RID/ADR 3, III
9. UN 2265

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach amoniakalny
4. Temperatura topnienia °C -61
5. Temperatura wrzenia °C 153
6. Temperatura samozapłonu °C 440
7. Temperatura zapłonu °C 57,8
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 2,2% obj./16% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,9243 mPa·s
10. Cisnienie pary 3,5 hPa (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,95 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobrze rozpuszcza się w acetonie, eterze etylowym, alkoholu etylowym, benzenie, chloroformie, czterochlorku węgla, dwumetylosulfotlenku
14. log Po/w -0,85
15. pH 7 (200g/l, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8% (GC)
2. Woda (KF) max. 0,05 %
3. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
4. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,0005 %
5. Fluorescencja (j. chinina) 365 nm max. 1 ppb
6. UV transmisja (kuweta 1cm) 280 nm min. 80 %
7. UV transmisja (kuweta 1cm) 290 nm min. 90 %
8. UV transmisja (kuweta 1cm) 300 nm min. 98 %
9. UV transmisja (kuweta 1cm) 320 nm min. 99 %
Shopping Cart