N-Metylo-2-pirolidon

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C5H9NO
M( g/mol): 99,13
CAS: 872-50-4
WE: 212-828-1
     
Wyczyść

1-Methyl-2-pyrrolidinone

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 2,5 l
6. 3 l
7. 5 l
8. 10 l
9. 20 l
10. 30 l
11. 60 l
12. 200 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C5H9NO
2. M( g/mol) 99,13
3. CAS 872-50-4
4. H 315, 319, 335, 360D
5. P 201, 302+352, 305+351+338, 308+313
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 212-828-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna do żółtej
3. Zapach podobny do amin
4. Temperatura topnienia °C -24
5. Temperatura wrzenia °C 202
6. Temperatura samozapłonu °C 245
7. Temperatura zapłonu °C 91
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,3% obj./ 9,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 1,80 mPa*s
10. Cisnienie pary 1,33 hPa (20°C); 0,33 hPa (40°C)
11. Gęstość g/cm3 1,03 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 1000 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. pH 8,5 – 10,0 (100 g/l H2O, 20°C)
15. Lepkość 0,97 mPa*s (100°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
5. Woda max. 0,05 %
6. Kwasowość / zasadowość max. 0,0002 meq/g
Shopping Cart