N-heptan do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H16
M( g/mol): 100,21
CAS: 142-82-5
         
Wyczyść

Heptane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H16
2. M( g/mol) 100,21
3. CAS 142-82-5
4. WE 205-563-8
5. H 225, 304, 315, 336, 410
6. P 210, 273, 280, 301+310, 302+352, 331, 403+235
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1206

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach podobny do zapachu benzyny
4. Temperatura topnienia °C -90
5. Temperatura wrzenia °C 98
6. Temperatura samozapłonu °C 223
7. Temperatura zapłonu °C -4
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1% obj. / 6,7% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,42 m Pa·s
10. Cisnienie pary 48 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,68 g/cm 3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,003 g/l (25°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza si ę w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie, eterze naftowym

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5% (GC)
2. Woda (KF) max. 0,01%
3. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
4. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,0005%
5. UV transmisja (kuweta 1cm) 240 nm min. 98%
6. UV transmisja (kuweta 1cm) 250 nm min. 99%
7. UV transmisja (kuweta 1cm) 230 nm min. 95%
8. Fluorescencja (j. chinina) 365 nm max. 1ppb
9. Fluorescencja (j. chinina) 254 nm max. 1ppb
10. UV transmisja (kuweta 1cm) 220 nm min. 80%
11. UV transmisja (kuweta 1cm) 210 nm min. 60%
Shopping Cart