N-heptan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H16
CAS: 142-82-5
WE: 205-563-8
       
Wyczyść

Heptane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 ml
2. 100 ml
3. 250 ml
4. 500 ml
5. 1 l
6. 2,5 l
7. 3 l
8. 5 l tworzywo
9. 5 l szkło
10. 10 l
11. 20 l
12. 30 l
13. 60 l

 

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H16
2. M( g/mol) 100,21
3. CAS 142-82-5
4. WE 205-563-8
5. H 225, 304, 315, 336, 410
6. P 210, 273, 280, 301+310, 302+352, 331, 403+235
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1206

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach podobny do zapachu benzyny
4. Temperatura topnienia °C -90
5. Temperatura wrzenia °C 98
6. Temperatura samozapłonu °C 223
7. Temperatura zapłonu °C -4
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1% obj./ 6,7% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,42 m Pa·s
10. Cisnienie pary 48 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,68 g/cm 3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,003 g/l (25°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza si ę w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie, eterze naftowym

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd bezbarwna, klarowna ciecz
2. Gęstość (20°C) 0,69 – 0,71 g/cm³
3. Woda max. 0,015
4. Barwa max. 20 j. Hz
5. Współczynnik załamania światła 1,39 – 1,401 (20°C)
6. Siarka (S) max. 0,005%
7. Zakres temperatury wrzenia 92 ÷ 99ºC
Shopping Cart