N-heksan o obniżonej zawartości trihalometanów

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H14
M( g/mol): 86,18
CAS: 110-54-3
         
Wyczyść

Hexane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H14
2. Synonimy heksan
3. M( g/mol) 86,18
4. CAS 110-54-3
5. WE 203-777-6
6. H 225, 304, 315, 336, 361F, 373, 411
7. P 210, 240, 273, 301+ 33O+331, 302+352, 331, 403+235
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1208

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -95
5. Temperatura wrzenia °C 68
6. Temperatura samozapłonu °C 223
7. Temperatura zapłonu °C -22
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,2% obj. / 7,4% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,31 mPa*s
10. Cisnienie pary 160 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,66 (20°)
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,1 g/l (15°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, chloroformie i w innych rozpuszczalnikach organicznych
14. log Po/w 3,6

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 95,0%
2. Substancje nielotne max. 0,0005%
3. Woda (KF) max. 0,01%
4. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
5. Trihalometany max. 1 ppb
Shopping Cart