N-heksan 99% wzorzec GC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H14
CAS: 110-54-3
WE: 203-777-6
         
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25ml
2. 50ml
3. 75ml
4. 100ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H14
2. Synonimy n-heksan
3. M( g/mol) 86,18
4. CAS 110-54-3
5. WE 203-777-6
6. H 225,304,315,336,361F, 373,411
7. P 210, 240,273,301+330+331, 302+352, 331, 403+235
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1208

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -95°C
5. Temperatura wrzenia °C 68
6. Temperatura samozapłonu °C 223
7. Temperatura zapłonu °C -22
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,2%obj. – 7,4%obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,31 mPa.s
10. Cisnienie pary 160 mbar(20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,66g/cm3
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,1g/l (15°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholu etylowym,eterze etylowym, chloroformie i w innych rozpuszczalnikach organicznych
14. log P(o/w) 3,6

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,9%
Shopping Cart