N-heksan 99% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H14
CAS: 110-54-3
WE: 203-777-6
         
Wyczyść

Hexane

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 l szkło
2. 10 l
3. 20 l
4. 2,5 l tworzywo
5. 3 l
6. 5 l tworzywo
7. 50 ml
8. 100 ml
9. 250 ml
10. 500 ml
11. 1 l
12. 2,5 l szkło

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H14
2. Synonimy heksan
3. M( g/mol) 86,18
4. CAS 110-54-3
5. WE 203-777-6
6. H 225, 304, 315, 336, 361F, 373, 411
7. P 210, 240, 273, 301+ 33O+331, 302+352, 331, 403+235
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1208

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C -95
5. Temperatura wrzenia °C 68
6. Temperatura samozapłonu °C 223
7. Temperatura zapłonu °C -22
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,2% obj. / 7,4% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,31 mPa*s
10. Cisnienie pary 160 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,66 (20°)
12. Rozpuszczalność w wodzie 0,1 g/l (15°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, chloroformie i w innych rozpuszczalnikach organicznych
14. log P(o/w) 3,6

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Woda max. 0,01%
3. Cynk (Zn) max. 0,00001%
4. Mangan (Mn) max. 0,000002%
5. Miedź (Cu) max. 0,000002%
6. Nikiel (Ni) max. 0,000002%
7. Ołów (Pb) max. 0,00001%
8. Żelazo (Fe) max. 0,00001%
9. Glin (Al) max. 0,00005%
10. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,001%
11. Wolne kwasy ( j.CH3COOH) max. 0,002%
12. Tiofen (C4H4S) wg przepisu
13. Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 max. 10 j.Hz
14. Barwa max. 10j. Hz
15. Aromaty max. 0,01% (jako benzen)
16. Kadm (Cd) max. 0,000005%
17. Bar (Ba) max. 0,00001%
18. Chrom (Cr) max. 0,000002%
19. Cyna (Sn) max. 0,00001%
20. Kobalt (Co) max. 0,000002%
21. Magnez (Mg) max. 0,00001%
22. Wapń (Ca) max. 0,00005%
Shopping Cart