N-butylu octan do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COO(CH2)3CH3
M( g/mol): 116,16
CAS: 123-86-4
     
Wyczyść

n- butyl acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3COO(CH2)3CH3
2. Synonimy octan n-butylu,octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego. ester butylowy kwasu octowego
3. M( g/mol) 116,16
4. CAS 123-86-4
5. WE 204-658-1
6. H 226, 336, EUH066
7. P 210
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1123

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach przyjemny, aromatyczny w małym stężeniu, ostry w duzym stężeniu
4. Temperatura topnienia °C 73,5
5. Temperatura wrzenia °C 126
6. Temperatura samozapłonu °C 370
7. Temperatura zapłonu °C 22
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,2 % obj. / 7,5 % obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,734 mPa*s
10. Cisnienie pary 13 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,88 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 4,8 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny w większości rozpuszcalników organicznych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 % (GC)
2. Woda (KF) max. 0,05 %
3. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
4. Pozostałośc po odparowaniu max. 0,0005 %
5. UV transmisja (kuweta 1cm) 280 nm min. 80 %
6. UV transmisja (kuweta 1cm) 260nm min. 50 %
7. UV transmisja (kuweta 1cm) 300 nm min. 90 %
8. UV transmisja (kuweta 1cm) 360 nm min. 99 %
Shopping Cart