N-butylu octan cz.d.a .

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COO(CH2)3CH3
CAS: 123-86-4
WE: 204-658-1
   
Wyczyść

n- butyl acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l szkło
4. 2,5 l tworzywo
5. 3 l
6. 5 l
7. 10 l
8. 20 l
9. 60 l
10. 200 l
11. 50 ml
12. 100 ml
13. 250 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3COO(CH2)3CH3
2. Synonimy octan n-butylu,octan butylu, ester n-butylowy kwasu octowego. ester butylowy kwasu octowego
3. M( g/mol) 116,16
4. CAS 123-86-4
5. WE 204-658-1
6. H 226, 336, EUH066
7. P 210
8. RID/ADR 3, II
9. UN 1123

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach przyjemny, aromatyczny w małym stężeniu, ostry w duzym stężeniu
4. Temperatura topnienia °C 73,5
5. Temperatura wrzenia °C 126
6. Temperatura samozapłonu °C 370
7. Temperatura zapłonu °C 22
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,2 % obj. / 7,5 % obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,734 mPa*s
10. Cisnienie pary 13 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,88 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 4,8 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszczalny w większości rozpuszcalników organicznych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Wygląd bezbarwna, klarowna ciecz
3. Gęstość (20°C) 0,879-0,8882 g/cm³
4. Woda max. 0,1 %
5. Wolne kwasy ( j.CH3COOH) max. 0,0 1 %
6. Substancje nielotne max. 0,005 %
7. 1-butanol max. 0,3 %
8. Mrówczan n-butylu max 0,1%
9. Octan izobutylu max.0,5%
Shopping Cart