N-Allilotiomocznik cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H8N2S
M (g/mol): 116,19
CAS: 109-57-9
WE: 203-683-5
   
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H8N2S
2. Synonimy allolotiokarbaminol, (2-propenylo)tiomocznik
3. M (g/mol) 116,19
4. CAS 109-57-9
5. WE 203-683-5
6. RID/ADR 6.1 , III
7. UN 2811

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach nieprzyjemny czosnkowy
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 75 – 78
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 1,22 (20°C)
12. Ciężar nasypowy 550 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 66g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
15. log Po/w 0,0
Shopping Cart