Mocznik cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH4N2O
M( g/mol): 60,06
CAS: 57-13-6
WE: 200-315-5
 
Wyczyść

Urea

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 20 kg
12. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH4N2O
2. Synonimy karbonylodiamid, dwuamid kwasu węglowego
3. M( g/mol) 60,06
4. CAS 57-13-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 200-315-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach słaby amoniaku
4. Temperatura topnienia °C 132 – 135
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary około 0,002 mbar (75°C)
10. Gęstość g/cm3 1,335 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1000 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych benzen, octan etylu, etanol
13. Ciężar nasypowy 700 – 800 kg/m3
14. pH 7,5 – 9,5
15. log P(w/o) -1,59

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
5. Wygląd zewnętrzny drobne, bezbarwne kryształy
6. Chlorki (Cl) max. 0,003 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
8. Temperatura topnienia 132 – 133 °C
9. Biuret max. 0,1 %
10. Popiół max. 0,01 %
Shopping Cart