Mieszanina Eschki

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
   
Wyczyść

Eschka mixture

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS nie dotyczy
3. H 319
4. P 262, 305+351+338
5. RID/ADR nie dotyczy
6. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie około 80 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 300 kg/m3
14. pH około 12 (r-r 50g/l H2O w 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Chlorki (Cl) max. 0,01 %
2. Siarka całkowita (S) max. 0,01 %
3. Analiza sitowa: wielkość ziarna: <0,2 mm min.95,0%
Shopping Cart