Miedzi siarczan roztwór mianowany 0,05 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CuSO4
M( g/mol): 159,62
CAS: 7758-98-7
WE: 231-847-6
 
Wyczyść

Copper (II) sulfate standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CuSO4
2. M( g/mol) 159,62
3. CAS 7758-98-7
4. H 412
5. P 273
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-847-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor niebieski
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,0498 – 0,0502
Shopping Cart