Miedzi (II) węglan zasadowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CuCO3 • Cu(OH)2
M( g/mol): 221,2
CAS: 12069-69-1
WE: 235-113-6
   
Wyczyść

Copper (II) carbonate basic

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CuCO3 • Cu(OH)2
2. Synonimy zasadowy węglan miedziowy
3. M( g/mol) 221,2
4. CAS 12069-69-1
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 235-113-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor zielony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C rozkład > 200°C
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 około 4 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 1200 – 1500 kg/m3
14. pH 7 (zawiesina 50g/l H2O w 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 54,0 – 56,0 % (Cu)
2. Żelazo (Fe) max. 0,02 %
3. Potas (K) max. 0,01 %
4. Sód (Na) max. 0,15 %
5. Wapń (Ca) max. 0,04 %
6. Ołów (Pb) max. 0,005 %
7. Cynk (Zn) max. 0,005 %
8. Wygląd zewnętrzny szarozielony proszek
9. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
10. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
11. Nikiel (Ni) max. 0,03 %
12. Substancje nierozpuszczalne w H2SO4 max. 0,01 %
13. Azot ogólny (N) max. 0,02 %
Shopping Cart