Miedzi (II) tlenek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CuO
M( g/mol): 79,55
CAS: 1317-38-0
WE: 215-269-1
     
Wyczyść

Copper (II) oxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 1 kg
5. 25 g
6. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CuO
2. M( g/mol) 79,55
3. CAS 1317-38-0
4. H 302, 410
5. P 260, 273
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 215-269-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czarny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 1336
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 6,48 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 500 kg/m3
14. pH około 7 (zawiesina 50 g/l H2O w 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 % (jodometrycznie)
2. Żelazo (Fe) max. 0,05 %
3. Wygląd zewnętrzny czarny proszek
4. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
5. Substancje nierozpuszczalne w HNO3 max. 0,02 %
6. Azot ogólny (N) max. 0,002 %
7. Siarka całkowita (S) max. 0,01 %
8. Substancje niestrącalne siarkowodorem (j. SO4) max. 0,2 %
9. Wolne zasady wg przepisu
10. Węgiel (C) max. 0,05 %
Shopping Cart