Metylu octan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C5H9NO
M( g/mol): 74,08
CAS: 79-20-9
WE: 201-185-2
     
Wyczyść

Methyl acetate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 50 ml
8. 3 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C5H9NO
2. Synonimy ester metylowy kwasu octowego
3. M( g/mol) 74,08
4. CAS 79-20-9
5. H 225, 319, 336, EUH066
6. P 210, 233, 305+351+338
7. RID/ADR 3, II
8. UN 1231
9. WE 201-185-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach aromatyczny
4. Temperatura topnienia °C -98
5. Temperatura wrzenia °C 55-57
6. Temperatura samozapłonu °C 455
7. Temperatura zapłonu °C -13
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 3,1%obj./ 16%obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,381 mPa*s (20°C)
10. Cisnienie pary 220 hPa (20°C); 789 hPa (50°C)
11. Gęstość g/cm3 0,93 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie 250 g/l (20°C)
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, eter
14. pH 7

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,00001 %
3. Potas (K) max. 0,00005 %
4. Sód (Na) max. 0,00005 %
5. Wapń (Ca) max. 0,00005 %
6. Ołów (Pb) max. 0,00001 %
7. Wolne kwasy (H2SO4) max. 0,005 %
8. Woda max. 0,03 %
9. Pozostałość po odparowaniu max. 0,001 %
10. Metanol (GC) max. 0,1 %
11. Etylu octan (GC) max. 0,1 %
Shopping Cart