Metoksypropanol

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H10O2
M( g/mol): 90,12
CAS: 107-98-2
WE: 203-539-1
     
Wyczyść

1-Methoxy-2-propanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l
4. 3 l
5. 5 l
6. 10 l
7. 20 l
8. 30 l
9. 60 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H10O2
2. Synonimy eter monometylowy glikolu propylenowego, Dowanol
3. M( g/mol) 90,12
4. CAS 107-98-2
5. H 226, 336
6. P 210
7. RID/ADR 3, III
8. UN 3092
9. WE 203-539-1

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach eterowy
4. Temperatura topnienia °C -97
5. Temperatura wrzenia °C 120 (760 mHg)
6. Temperatura samozapłonu °C 287
7. Temperatura zapłonu °C 31
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,7 %obj. / 11,5%obj.
9. Cisnienie pary 11,5 hPa
10. Gęstość g/cm3 0,922 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) 0,437
14. pH 4-7 (200 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach eterowy
4. Temperatura topnienia °C -97
5. Temperatura wrzenia °C 120 (760 mHg)
6. Temperatura samozapłonu °C 287
7. Temperatura zapłonu °C 31
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,7 %obj. / 11,5%obj.
9. Cisnienie pary 11,5 hPa
10. Gęstość g/cm3 0,922 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) 0,437
14. pH 4-7 (200 g/l H2O, 20°C)
Shopping Cart