Metanol wzorzec GC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3OH
M( g/mol): 32,04
CAS: 67-56-1
WE: 200-659-6
       
Wyczyść

Methanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 ml
2. 50 ml
3. 75 ml
4. 100 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3OH
2. Synonimy alkohol metylowy, karbinol
3. M( g/mol) 32,04
4. CAS 67-56-1
5. H 225, 301, 311, 331, 370
6. P 210, 233, 280, 302+352, 309, 310
7. RID/ADR 3 (6.1), II
8. UN 1230
9. WE 200-659-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach aromatyczny
4. Temperatura topnienia °C -98
5. Temperatura wrzenia °C 65
6. Temperatura samozapłonu °C 455
7. Temperatura zapłonu °C 11
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 5,5% obj. / 44% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,599 mPa*s
10. Cisnienie pary 128 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,792 g/cm3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym
14. log P(w/o) -0,74

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Czystość min. 99,9 %
Shopping Cart