Metanol do chromatografii HPLC

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3OH
M( g/mol): 32,04
CAS: 67-56-1
WE: 200-659-6
       
Wyczyść

Methanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3OH
2. Synonimy alkohol metylowy, karbinol
3. M( g/mol) 32,04
4. CAS 67-56-1
5. H 225, 301, 311, 331, 370
6. P 210, 233, 280, 302+352, 309, 310
7. RID/ADR 3 (6.1), II
8. UN 1230
9. WE 200-659-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach aromatyczny
4. Temperatura topnienia °C -98
5. Temperatura wrzenia °C 65
6. Temperatura samozapłonu °C 455
7. Temperatura zapłonu °C 11
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 5,5% obj. / 44% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,599 mPa*s
10. Cisnienie pary 128 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,792 g/cm3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym
14. log P(w/o) -0,74

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość GC min 99,9 %
2. Woda max. 0,05 %
3. Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005%
4. Kwasowość max. 0,0005 meq/g
5. UV – transmisja (1cm, woda): 230 nm min. 80,0 %
6. UV – transmisja (1 cm, woda): 240 nm min. 98,0 %
7. UV – transmisja (1 cm, woda): 250 nm min. 99,0 %
8. Fluorescencja (j.chinina): 365 nm max. 1 ppb
Shopping Cart