Metanol cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3OH
M( g/mol): 32,04
CAS: 67-56-1
WE: 200-659-6
 
Wyczyść

Methanol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 l
2. 10 l
3. 20 l
4. 30 l
5. 60 l
6. 200 l
7. 1 l
8. 2,5 l
9. 3 l
10. 100 ml
11. 250 ml
12. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3OH
2. Synonimy alkohol metylowy, karbinol
3. M( g/mol) 32,04
4. CAS 67-56-1
5. H 225, 301, 311, 331, 370
6. P 210, 233, 280, 302+352, 309, 310
7. RID/ADR 3 (6.1), II
8. UN 1230
9. WE 200-659-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach aromatyczny
4. Temperatura topnienia °C -98
5. Temperatura wrzenia °C 65
6. Temperatura samozapłonu °C 455
7. Temperatura zapłonu °C 11
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 5,5% obj. / 44% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 0,599 mPa*s
10. Cisnienie pary 128 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 0,792 g/cm3 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym
14. log P(w/o) -0,74

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Żelazo (Fe) max. 0,00002 %
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
3. Wolne alkalia max. 0,0005 %
4. Wolne kwasy (H2SO4) max. 0,002 %
5. Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 wg przepisu
6. Zawartość GC min 99,8 %
7. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,0005 %
8. Woda max. 0,1 %
9. Pozostałość po odparowaniu max. 0,002%
10. Aldehydy i ketony ( j. HCHO ) max. 0,007 %
Shopping Cart