Magnezu siarczan roztwór mianowany 0,005 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MgSO4
M( g/mol): 120,36
CAS: 7487-88-9
WE: 231-298-2
 
Wyczyść

Magnesium sulfate standard solutions

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana.

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MgSO4
2. M( g/mol) 120,36
3. CAS 7487-88-9
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-298-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,00498 – 0,00502 mol/l
Shopping Cart