Litu chlorek roztwór mianowany 0,5mol/l w etanolu

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: LiCl/C2H5OH
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: nie dotyczy
WE: nie dotyczy
 
Wyczyść

Lithium chloride standard solution in ethanol

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250ml
2. 500ml
3. 1l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny LiCl/C2H5OH
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS nie dotyczy
4. WE nie dotyczy
5. H 225
6. P 210
7. RID/ADR 3, III
8. UN 1993

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać- stan fizyczny ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Temperatura topnienia °C brak danych
4. Temperatura wrzenia °C brak danych
5. Temperatura samozapłonu °C około 425
6. Temperatura zapłonu °C ok. 23
7. Granice wybuchowości dolna górna brak danych
8. Cisnienie pary brak danych
9. Gęstość g/cm3 brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,498 – 0,502 mol/l
Shopping Cart