Kwas szczawiowy roztwór mianowany 1 mol/l (2 N)

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H2O4
M( g/mol): 90,04
CAS: 144-62-7
 
Wyczyść

Oxalic acid standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H2O4
2. M( g/mol) 90,04
3. CAS 144-62-7
4. H 302,312
5. P 302+352
6. RID/ADR 8, III
7. UN 3261

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C nie dotyczy
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary < 0,01mmHg (20°C)
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,01 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 1

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,996 – 1,004 mol/l
Shopping Cart