Kwas solny 18 % cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HCl
M( g/mol): 36,46
CAS: 7647-01-0
   
Wyczyść

Hydrochloric acid solution 18%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5 l
2. 3 l
3. 5 l
4. 10 l
5. 20 l
6. 30 l
7. 60 l
8. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HCl
2. M( g/mol) 36,46
3. CAS 7647-01-0
4. H 230, 315, 319, 335
5. P 302+352, 304+340, 305+35+338
6. RID/ADR 8, III
7. UN 1789

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C ok. -40 – -25
5. Temperatura wrzenia °C około 85
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,087(20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH <1 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 18,0 ± 0,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0003 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 %
4. Arsen (As) max. 0,00001 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,0005 %
6. Pozostałość po prażeniu max. 0,002 %
7. Siarczyny (SO3) max. 0,001 %
8. Wolny chlor (Cl2) max. 0,0002 %
Shopping Cart