Kwas siarkowy 70% tech.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H2SO4
M( g/mol): 98,08
CAS: 7664-93-9
   
Wyczyść

Sulfuric acid solution 70%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 l
2. 10 l
3. 20 l
4. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H2SO4
2. M( g/mol) 98,08
3. CAS 7664-93-9
4. H 290, 314
5. P 280, 305+35+338, 301+330+331, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 1830

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,61 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny (uwaga! wydziela się duża ilość ciepła)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol (uwaga! wydziela się duża ilość ciepła)
13. pH kwaśny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 70,0 ± 1,0 %
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) ok. 1
Shopping Cart