Kwas siarkowy 25% tech.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H2SO4
M( g/mol): 98,08
CAS: 7664-93-9
   
Wyczyść

Sulfuric acid solution 25%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 l
2. 10 l
3. 20 l
4. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H2SO4
2. M( g/mol) 98,08
3. CAS 7664-93-9
4. H 290, 314
5. P 280, 305+35+338, 301+330+331, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 2796

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około -67
5. Temperatura wrzenia °C około 118
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary prężność pary wodnej
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,1783 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. pH 0,3 (49 g/l H2O,

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 25,0 ± 1,0 %
2. Gęstość (g/cm3, 20°C) ok. 1,1783
Shopping Cart