Kwas siarkowy 10% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H2SO4
M( g/mol): 98,08
CAS: 7664-93-9
   
Wyczyść

Sulfuric acid analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 5 l
3. 10 l
4. 20 l
5. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H2SO4
2. M( g/mol) 98,08
3. CAS 7664-93-9
4. H 315, 319
5. P 280, 305+35+338
6. RID/ADR 8, II
7. UN 2796

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,0661 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH kwaśny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 10,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,0001 %
5. Azotany (NO3) max. 0,0002 %
6. Sole amonowe (NH4) max. 0,0003 %
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,001 %
8. Gęstość (g/cm3, 20°C) ok. 1,0661
Shopping Cart