Kwas octowy 99,5% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3COOH
M( g/mol): 60,05
CAS: 64-19-7
   
Wyczyść

Glacial acetic acid 99,5%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 60 l
2. 3 l
3. 1 l
4. 5 l
5. 10 l
6. 20 l
7. 100 ml
8. 30 l
9. 2,5 l
10. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3COOH
2. M( g/mol) 60,05
3. CAS 64-19-7
4. H 226, 315, 319
5. P 280, 303+352, 305+351+338
6. RID/ADR 8, III
7. UN 2789

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach charakterystyczny, ostry kłujący
4. Temperatura topnienia °C 16,7
5. Temperatura wrzenia °C 118
6. Temperatura samozapłonu °C 485
7. Temperatura zapłonu °C 40
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 4% obj. / 17% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 1,183 mPas
10. Cisnienie pary 15,33 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 ok. 1,049 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym, benzenie; nie rozpuszcza się w dwusiarczku węgla
14. pH około 2,5 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,0002 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,0005 %
6. Pozostałość po odparowaniu max. 0,005 %
Shopping Cart